پدرام تعریف میکرد:
از یه ساختمون اداری اومدم بیرون، دیدم یه تلفن اونجا گذشته مخصوص تلفن کردن به تاکسی
 یه عالمه هم شماره تلفن چسبونده بودن
یه شماره تلفن بود که از همه بزرگتر نوشته بودن،منم دقیقن به همون زنگ زدم
پدرام:?Can I have a taxi for downtown
یارو:!!!!!Sir, you need to call  taxi agency , not CRIME STOPPER
پدرام: