خونه ما:
پدرام: من میخوام برام دستشوئی،کسی نمیخواهد بره؟
گلزار: نه،نوش جان !!!!!
من،گلزار،پدرام: