نریمان تعریف میکرد :
رفته بودیم خونه یکی از آشنا ها که با هم رودرواسی داشتیم
آقای صاحب خونه ازم پرسید که : به نظر شما چرا اکثر شاعر ها شیرازی هستن؟
نریمان: خوب آخه کاری نداره که، پاشون رو میندازن رو پاشون، یه شعری هم میگن دیگه!
آقای صاحب خونه: البته من خودم شاعر هستم! اینجوری ها هم نیست!!
نریمان: