یه شب توی دانشگاه گفتن فیلم ایرانی قراره پخش بشه،همه دوستان به اضافه  گلزارکه تقریبا  تازه با هم  دوست شده بودیم تصمیم گرفتیم که بریم و فیلم رو ببینیم
بعد از فیلم داشتیم در مورد  هنر پیشه ها حرف میزدیم که من گفتم:
اه اه ،انقدر از این گلزار بدم میاد که نگو!!
گلزار: بله؟؟؟؟
من:
>>من منظورم محمد رضا گلزار بود