یه دفعه مامانم آژانس میگیره بره وزارت امور خارجه بعد از اونجا هم میخواسته بره اداره نظام وظیفه ، وقتی میرسه به آقاهه میگه لطفآ وایسین من بر میگردم،
برمیگرده و میگه خوب دیگه بریم عشرت کده!!!
آقاهه: بله خانم؟؟؟
مامان: عشرت کده دیگه!!
آقاهه: منظورتون عشرت آباده؟
مامان:

بله!