با یه عده از دوستان رفته بودیم مسافرت، بچه ها داشتن با شوخی و خنده واسه ماشین ما  قیمت میذاشتن
آرش یه قیمت پایین گفت، گیسو رو جو گرفت و گفت:
من خرم!!!!
ما ها همه:
>>منظورش این بود که من میخرم،من خریدارم!!!!