داشتیم با پدرام در مورد اینکه خیلی وقته سرما نخورده حرف میزدم
برگشت گفت: گلپر دود کن چشم نخورم!!!
من: دقیقن چی دود کنم؟!!!!
من: پدرام جان خب چه اصراری داری ضرب المثل به کار می بری  آخه؟!