سعیده تعریف میکرد:
مهدی داشت توی سایت سفارت دنبال مدارک لازم برای تمدید پاسپورت میگشت،
گفت که باید ۳ تا عکس داشته باشی
من: ا ا ا ا یعنی ۳ حالت عکس میخواد؟؟؟؟؟
مهدی: آره، تمام رخ، این ور رخ، ان ور رخ, خانوادگی، با دوستان....

وقتی واسه من تعریف کرد گفتم میتونی آلبوم عروسیت رو بفرستی بگی قربون دستت، هر چی کرمته( با فتح ک و ر) خودت یه خوبش رو انتخاب کن به سلیقه خودت!!

سعیده: