دختر خاله ام داشته خونه رو جارو میکرده،
خاله ام بهش میگه: مروارید، مواظب باش اشغال نره تو جارو!!
* هنوز هم نمیدونم منظور خاله ام چی بود و اصولا هدف از جارو کردن چیه دقیقا!