۲،۳ سال پیش با چند تا از بچه ها رفته بودیم خرید،من میخواستم واسه مامان و بابام لباس بخرم مثلا به عنوان سوغاتی،
یکی از بچه ها گفت این که زیره به کرمان بردنه!
منم اومدم از خودم دفاع کنم و بگم اصلان هم زیره به کرمان بردن نیست، اما هول شدم و جای "ک" رو با "ز" عوض کردم و گفتم!!